Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giásố 132/TB-UBNDThông  báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá11/02/2017
2Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Pác NặmQĐ số2177/QĐ-UBNDundefined30/01/2017
3Quyết định về việc phê duyết kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Pác NặmQĐ số 2201/QĐ-UBNDundefined01/02/2016
4Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Pác NặmQĐ số 2453/QĐ-UBNDundefined29/01/2015
5Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2017BC số 59/BC - HĐNDundefined18/07/2017
6Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung, các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, NQ số 22/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
7Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 21/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
8Nghị quyết quy định về định mức và nội dung chi phí quản lý dự án Ban quản lý dự án xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc c...NQ số 20/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
9QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/2017/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
10Nghị quyết quy định nội dung, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luất, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 18/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
11nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho các công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luất và hoàn thiện hệ thống pháp l...NQ số 17/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
12Nghị quyết quy định và chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉn...NQ số 16/ NQ - HĐND undefined18/07/2017
13Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế năm 2014 đến năm 2016NQ số 14/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
14Nghị quyết về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 15/NQ-HĐNDundefined18/07/2017
15NQ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2018NQ số 13/NQ-HĐNDundefined18/07/2017
16Về việc phê duyệt danh mục, phương án phân bổ kế hoạch cho công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2017 (theo kế hoạch thự...QĐ số 03/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
17Về việc phê chuẩn danh mục, phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách phân cấp huyện điều hành và nguồn vố thu ...NQ số 05/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
18Về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2018NQ số 06/NQ - HĐNDundefined12/07/2017
19Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Pác NặmNQ số 07/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
20Về việc phê chuẩn phương án phân bổ kết dư ngân sách nhà nước năm 2016NQ số 02/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
21Ban hành quy định cơ sở giết mổ động vật nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQĐ số 19/QĐ-UBNDundefined25/07/2017
22NQ về việc phê chuẩn danh mục công trình, giao vốn sự nghiệp duy tu thuộc trình MTQG giảm nghèo bền vứng thực hiện năm 2017NQ số 04/NQ-UBNDundefined12/07/2017
23Về việc phê chuẩn ngân sách quyết toán nhà nước năm 2016NQ số 01/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
24Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Pác NặmBáo cáo số 235/BC-UBNDundefined24/07/2017
25Về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thông mới tỉnh bắc kạn giai đoạn 2017 - 2020QĐ số 734/QĐ-UBNDundefined29/05/2017
26Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
27Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
28Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
29QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
30V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủCV số 216/UBND-THundefined11/04/2017
31 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của các đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2022 tại các địa phương nơi các đại biểu ứng cửsố 02/TB-HĐNDundefined04/04/2017
32Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202101/TB-HĐNDundefined06/03/2017
33Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn71/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
34Về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -202070/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
35Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án đầu t...69/2016/NQ - HĐNDundefined08/12/2016
36Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân công tác Thi hành án năm 201768/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
37Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 202567/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
38Về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202166/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
39Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202165/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
40Thành lập Đoàn giám sát về hiệu quả thực hiện chính sách trồng rừng theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính ph...64/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
41Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201763/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
42Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2...62/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
43Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201761/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
44Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biê...60/NQ-HĐND undefined08/12/2016
45Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 201759/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
46Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng lại viên chức năm 2013Danh sáchundefined13/04/2015
47Kế hoạch tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013KH sô:32/KH-UBNDundefined16/03/2015
48QĐ v/v thành lập Ban Tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 2391/QĐ-UBNDundefined24/12/2014
49QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
Sign In