Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng triển khai CCHC năm 2019số 516/BC-UBNDundefined27/11/2018
2Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệpKH số 63/KH-STNMTundefined01/01/2018
3Báo cáo cải cách hành chính quý II năm 2018BC số: 404/BC-UBNDundefined07/09/2018
4Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo số: 229/BC-UBNDundefined05/06/2018
5Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2018Báo cáo số: 66/BC-UBNDundefined06/03/2018
6Hướng dẫn về việc tự đánh giá chấm điểm, Chính sách cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường Thị trấn...Hướng dẫn số: 940/HD-SNVundefined07/01/2015
7QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 785/QĐ-UBNDundefined16/05/2018
8QĐ Về việc banh hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018QĐ số 2174/QĐ-UBNDundefined21/12/2017
9QĐ bảng biểu kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
10QĐ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số /QĐ-UBNDundefined29/12/2017
11QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Pác NặmQĐ số 2352/QĐ-UBNDundefined29/12/2017
12Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2018TB số 03/TB-UBNDundefined24/01/2018
13Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2018số 112/TB-UBNDundefined26/01/2018
14Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giásố 132/TB-UBNDThông  báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá11/02/2017
15Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Pác NặmQĐ số2177/QĐ-UBNDundefined30/01/2017
16Quyết định về việc phê duyết kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Pác NặmQĐ số 2201/QĐ-UBNDundefined01/02/2016
17Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Pác NặmQĐ số 2453/QĐ-UBNDundefined29/01/2015
18Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2017BC số 59/BC - HĐNDundefined18/07/2017
19Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung, các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, NQ số 22/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
20Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 21/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
21Nghị quyết quy định về định mức và nội dung chi phí quản lý dự án Ban quản lý dự án xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc c...NQ số 20/2017/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
22QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/2017/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
23Nghị quyết quy định nội dung, mức chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luất, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 18/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
24nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho các công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luất và hoàn thiện hệ thống pháp l...NQ số 17/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
25Nghị quyết quy định và chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉn...NQ số 16/ NQ - HĐND undefined18/07/2017
26Nghị quyết thành lập đoàn giám sát về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế năm 2014 đến năm 2016NQ số 14/NQ - HĐNDundefined18/07/2017
27Nghị quyết về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc KạnNQ số 15/NQ-HĐNDundefined18/07/2017
28NQ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2018NQ số 13/NQ-HĐNDundefined18/07/2017
29Về việc phê duyệt danh mục, phương án phân bổ kế hoạch cho công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2017 (theo kế hoạch thự...QĐ số 03/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
30Về việc phê chuẩn danh mục, phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách phân cấp huyện điều hành và nguồn vố thu ...NQ số 05/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
31Về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2018NQ số 06/NQ - HĐNDundefined12/07/2017
32Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Pác NặmNQ số 07/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
33Về việc phê chuẩn phương án phân bổ kết dư ngân sách nhà nước năm 2016NQ số 02/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
34Ban hành quy định cơ sở giết mổ động vật nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQĐ số 19/QĐ-UBNDundefined25/07/2017
35NQ về việc phê chuẩn danh mục công trình, giao vốn sự nghiệp duy tu thuộc trình MTQG giảm nghèo bền vứng thực hiện năm 2017NQ số 04/NQ-UBNDundefined12/07/2017
36Về việc phê chuẩn ngân sách quyết toán nhà nước năm 2016NQ số 01/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
37Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Pác NặmBáo cáo số 235/BC-UBNDundefined24/07/2017
38Về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thông mới tỉnh bắc kạn giai đoạn 2017 - 2020QĐ số 734/QĐ-UBNDundefined29/05/2017
39Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
40Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
41Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
42QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
43V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủCV số 216/UBND-THundefined11/04/2017
44 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của các đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2022 tại các địa phương nơi các đại biểu ứng cửsố 02/TB-HĐNDundefined04/04/2017
45Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202101/TB-HĐNDundefined06/03/2017
46Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn71/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
47Về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -202070/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
48Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án đầu t...69/2016/NQ - HĐNDundefined08/12/2016
49Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân công tác Thi hành án năm 201768/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
50Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 202567/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
Sign In