Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập trung triển khai phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020.

( Cập nhật lúc: 26/10/2018  )

            Đề án "Nâng cao hiệu quả phong trào Dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay" là phong trào quan trọng được tỉnh phát động nhằm góp phần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận đúng với phương châm "Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân". Ngay sau khi phong trào được phát động, huyện Pác Nặm đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện một cách hiệu quả Đề án.

Các mô hình, điển hình được lựa chọn kỹ càng từ cơ sở.

           Xác định rõ "Dân vận khéo" là một trong những đổi mới quan trọng về phương thức dân vận nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội, nhất là trí tuệ, công sức, sự đồng thuận của nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngay sau khi Tỉnh ủy Bắc Kạn phát động phong trào, huyện Pác Nặm đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch triển khai một cách cụ thể, và tiến hành triển khai tuyên truyền nội dung của phong trào tới tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đơn vị vàđang đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức cho các địa phương, đơn vị lựa chọn đăng ký nhưng mô hình, điển hình dân vận khéo thuộc 05 lĩnh vực là: Xây dựng nông thôn mới; Xây dựng lực lượng cốt cán; Cải cách hành chính, xây dựng cơ quan công sở; Xây dựng tổ chức Mặt trận, đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh.

           Với hơn 60 mô hình được đăng ký từ cơ sở, huyện Pác Nặm đã lựa chọn được 15 mô hình điển hình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng thành điển hình dân vận khéo của giai đoạn 2018-2020. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo từng nội dung công việc cụ thể. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả, hiệu quả mà các mô hình, điển hình đem lại, từ đó có phương án tuyên truyền nhân rộng ra trên địa bàn toàn huyện.

Công tác kiêm tra, giám sát được thường xuyên thực hiện.

            Đồng chí Hoàng Văn Cầm - Trưởng Ban dân vận huyện ủy Pác Nặm cho biết: Để triển khai có hiệu quả phong trào thì Ban Dân vận huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị và các cá nhân được lựa chọn từ đó có giải pháp hỗ trợ giúp đỡ khắc phục những khó khăn vướng mắc. Hàng năm huyện sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các mô hình "Dân vận khéo", động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Trên cơ sở những kết quả đạt được sẽ có hướng nhân rộng ra trên toàn địa bàn huyện.

             Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã và đang được huyện Pác Nặm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng với các nội dung cụ thể, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các mô hình dân vận khéo được triển khai thời gian qua đều xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như những khó khăn, yếu kém ở từng địa bàn khu dân cư. Bởi vậy, hầu hết mô hình đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

Các mô hình hiệu quả sẽ được tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn.

            Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Pác Nặm tiếp tục đạt hiệu quả cao, thì đòi hỏi cần có sự tập trung, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Huyện cần phải tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In