Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm hoàn thành thêm 02 tiêu chí Nông thôn mới.

( Cập nhật lúc: 14/12/2018  )

            Kết thúc năm 2018, qua khảo sát và bình xét huyện Pác Nặm đã tăng được thêm 02 tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số bình quân số tiêu chí đạt được của huyện lên 9,4 tiêu chí.

Người dân Pác Nặm tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

            Trong năm 2018, các địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm phấn đấu mỗi xã hoàn thành thêm ít nhất 02 tiêu chí nông thôn mới. Riêng 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu là hai xã điểm của huyện nên phấn đấu hoàn thành toàn bộ các tiêu chí còn lại để đảm bảo về đích nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, nguồn kinh phí đầu tư của địa phương còn rất hạn chế, chủ yếu vẫn trông chờ vào nguồn ngân sách Trung ương cấp nên việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở Pác Nặm chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

             Đến nay, hai xã điểm nông thôn mới của huyện là Bộc Bố và Giáo Hiệu mới chỉ lần lượt hoàn thành được 16 và 15 tiêu chí. Đối với những xã còn lại, có 02 xã đạt từ 10-14 tiêu chí là xã Nghiên Loan và Nhạn Môn, còn lại là đạt từ 5-9 tiêu chí. Nếu so với năm 2017 thì hiện nay huyện Pác Nặm đã không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí, một số tiêu chí quan trọng như: Tỷ lệ hộ nghèo; Nhà ở dân cư; Giao thông nông thôn; Cơ cấu lao động....đã từng bước được nâng cao, dần tiệm cận với mức quy định trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In