Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

( Cập nhật lúc: 04/07/2019  )

            Huyện Pác Nặm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh.

            Trong 05 năm qua Pác Nặm đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở ( HGOCS ) được 29 buổi với hơn 1790 người nghe; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải cho các hoà giải viên được 186 buổi bằng 8458 người tham dự. Ngoài ra Luật hòa giải còn được lồng ghép, tuyên tuyển qua các cuộc HGOCS, các cuộc tuyên truyền pháp luật khác. Từ công tác tuyên truyền, tập huấn các vụ việc hòa giải ở cơ được các hòa giải viên vận dụng linh hoạt, có hiệu quả phương pháp, cách thức hòa giải kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các bên tranh chấp; Chủ động mời, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong dòng họ... tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Kết quả qua 5 năm số vụ việc hòa giải trên địa bàn có 770 vụ việc. Trong đó hòa giải thành 632 vụ, không thành 138 vụ, đạt tỷ lệ bình quần 82,07%.

            Để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; Phòng Tư pháp đã chỉ đạo các xã củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải.v.v.

            Từ công tác tuyên truyền, tập huấn đến củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở, tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở đã đánh giá kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong triển khai thi hành Luật.  

             Một trong những vướng mắc trong quá trình thực hiện đó là kỹ năng hòa giải cũng như kiến thức pháp luật của đa số hòa giải viên còn hạn chế, nhiều tổ viên tổ hòa giải lớn tuổi làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm; phạm vi hòa giải rộng, nhiều vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm như quan hệ gia đình, đất đai nên hòa giải viên thường ngại va chạm, từ đó mục đích hòa giải không đạt được; thời gian nghiên cứu các văn bản pháp luật của các hòa giải viên còn hạn chế; Công tác hướng dẫn các tổ hòa giả hoàn thiện hồ sơ các vụ việc hòa giải của một số địa phương chưa thực sự được quan tâm nên việc hỗ trợ kinh phí để động viên, khuyến khích các tổ hòa giải chưa đồng đều. Tại hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở./.


Tác giả:  Nông Đình Tụng ( Phòng Tư pháp huyện )
Nguồn: 
Sign In