Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tỷ lệ lao động nông nghiệp ở Pác Nặm chiếm 51%.

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

            Theo số liệu thống kê của ngành chức năng huyện Pác Nặm thì hiện nay trên địa bàn huyện số lao động nông nghiệp chiếm 51% tổng số lao động nông thôn.

Các lao động nông thôn cần tiếp tục được đào tạo để nâng cao nguồn nhân lực cho địa phương.

Nhằm từng bước nâng cao được chất lượng cho nguồn lao động nông thôn, hàng năm huyện Pác Nặm đều tổ chức rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ các xã, căn cứ quy hoạch phát triển ngành, nghề và nhu cầu sử dụng lao động đế xây dựng kế hoạch đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động ở từng địa phương. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn cũng được triển khai đồng bộ, sâu rộng và đa dạng dưới nhiều hình thức phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và người dân về học nghề, giúp lao động nông thôn biết chính sách hỗ trợ học nghề từ đó tích cực tham gia học nghề.

Đến nay tỷ lệ lao động nông thôn ở Pác Nặm qua đào tạo đã đạt gần 18%, tỷ lệ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 100% theo kế hoạch. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Pác Nặm nâng cao năng suất, tạo việc làm, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở địa phương theo hướng hiệu quả, bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In