Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 04/11/2019  )

          Xác định đào tạo nghề cho lao động nông là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, huyện Pác Nặm đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề, chuyển giao KHKT nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của LĐNT, góp phần nâng cao chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đào tạo nghề là giải pháp hữu hiệu trong chương trình xóa đói giảm nghèo.

            Để hoàn thành các mục tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, huyện Pác Nặm đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng chính sách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nghề cho LĐNT; vai trò, vị trí của đào tạo nghề đối với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội cho người LĐNT biết, tích cực tham gia học nghề; quảng bá các mô hình hay, những gương điển hình sau học nghề làm kinh tế giỏi để nhân rộng. Đẩy mạnh công tác tư vấn cho người LĐNT, phân luồng đối tượng, tuổi đời, trình độ học vấn trong việc lựa chọn nghề học và có điều kiện làm nghề sau khi học. Chú trọng lồng ghép công tác tuyển sinh học nghề với tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng hỗ trợ việc làm có địa chỉ cho người lao động.

             Theo đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện Pác Nặm thì: Bên cạnh đó, các cấp, ngành của huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT sát với thực tế địa phương, đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới, trong đó lồng ghép thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT với những chương trình, dự án thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động sau đào tạo của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương; tổ chức rà soát lại nghề đào tạo cho LĐNT, bảo đảm nghề phải phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn...

Đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. 

            Mặt khác, huyện Pác Nặm cũng tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tham gia đào tạo nghề và tạo việc làm cho LĐNT; hướng dẫn doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức hỗ trợ đào tạo nghề ở địa phương, tuyển dụng lao động sau khi học nghề. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tập trung hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp để phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn ở địa phương.

Các lớp đào tạo nghề được triển khai dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân.

            Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Pác Nặm đã giải quyết việc làm được cho trên 1.100 lao động nông thôn, đạt hơn 252% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Có 412 lao động được tham gia các lớp đào tạo nghề về nông nghiệp, chăn nuôi và phi nông nghiệp. Và trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo nghề trong thời gian qua, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư, giải quyết việc làm. Đồng thời tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In