Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Bồi dưỡng Lý luận Chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN cơ sở.

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

             Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị, chuyên môn nghiệp vụ năm 2020 cho hơn 60 học viên là Chi hội trưởng Hội phụ nữ, cán bộ, công chức Hội LHPN các xã trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

            Trong thời gian 04 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung, chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện này; Quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác hội, phong trào thi đua, các kỹ năng sinh hoạt chi hội…

            Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội phụ nữ ở cơ sở trên địa bàn huyện nắm vững về Lý luận Chính trị, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội trong tình hình mới, giúp đội ngũ cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng ở cơ sở hiện nay./.

 

Tác giả:  Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In