Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm phát động phong trào thi đua năm 2020.

( Cập nhật lúc: 14/02/2020  )

            Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, huyện Pác Nặm đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với nhiều nội dung trọng.

Phong trào thi đua được phát động tới tất cả mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

            Trong tâm là bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tốt các đề án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đảm bảo, năng suất, sản lượng lương thực; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất.

            Thực hiện các biện pháp ổn định và tăng trưởng tổng đàn gia súc, tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm giúp cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ và tích cực chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In