Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên, CC, VC, người lao động đăng, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội.

( Cập nhật lúc: 05/04/2019  )

            Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đến mọi đối tượng, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên đang tiếp cận, sử dụng. Mạng xã hội có mặt tích cực nhưng cũng có những mặt tiêu cực của nó.

Mỗi người cần sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý.

           Để kịp thời ngăn chặn và hạn chế việc đăng tải, chia sẻ thông tin trái quy định trên mạng xã hội, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội của địa phương, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện việc tiếp cận thông tin, xử lý và sử dụng thôn tin đảm bảo chính xác, đúng quy định, đúng chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp thông tin chính thống, chính xác để tham mưu phục vụ hoạt động lãnh đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

         Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân sử dụng, khai thác mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quảng bá về hình ảnh, lịch sử, địa lý, sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn nói chung và của huyện Pác Nặm nói riêng./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In