Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm xây dựng được 62 nhà Đại đoàn kết trong giai đoạn 2013-2018.

( Cập nhật lúc: 03/01/2019  )

            Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018, bằng nguồn vốn "Quỹ vì người nghèo" các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm đã hỗ trợ xây dựng được 62 ngôi nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 390 triệu đồng.

Dựng nhà cho hộ nghèo từ nguồn "Quỹ vì người nghèo".

            Ngoài 62 ngôi nhà Đại đoàn kết thì cũng trong giai đoạn này MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm đã phối hợp hỗ trợ xây dựng hoàn thành 36 ngôi nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Chính phủ. Các đối tượng được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết là những hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát không có khả năng cải tạo, nâng cấp và các hộ nghèo khong thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBMTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm đã phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể, hướng dẫn các khu dân cư bình xét đảm bảo dân chủ, công khai, đúng đối tượng, không để xảy ra những thắc mắc, kiến nghị. 100% xã của huyện đều đã thành lập Ban giám sát xây dựng, có trách nhiệm phối hợp với hộ nghèo thống nhất các mục chi đảm bảo công khai, tiết kiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quỹ ở cơ sở.

             Nhờ đó, trong những năm qua, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết ở Pác Nặm đã khơi dậy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ, mang lại kết quả thiết thực, góp phần tạo thêm nguồn lực để thực hiện chương trình an sinh xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đồng thời góp phần từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In