Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Thông báo mời thầu dự án: Đường Khuổi Lè xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 05/12/2012  )

Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ: xã Bộc Bố - huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02813.893.144 - 02813.893.194.

2. Tên dự án: Đường Khuổi Lè xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

- Dự án quan trọng quốc gia:

 

- Dự án thuộc nhóm A:

 

- Dự án thuộc nhóm B:

 

- Dự án thuộc nhóm C: ( X )

 

- Dự án liên doanh:

 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

 

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư:  Uỷ ban nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây lắp Đường Khuổi Lè xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

6. Giá gói thầu: 6.469.845.338, đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 - Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

-Tên gói thầu: Xây lắp Đường Khuổi Lè xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

 - Tên công trình: Đường Khuổi Lè xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

 - Nguồn vốn: Chương trình 30a của Chính phủ

 - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 - Thời gian bán HSMT: từ 7 giờ, ngày 28 tháng 9 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02813.893.144. Fax: 02813.893.194

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000, đồng (Một triệu đồng chẵn)

 - Địa chỉ nhận HSDT: Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn.

 - Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 12/10/2012

 - Bảo đảm dự thầu: 65.000.000, đồng ( Sáu mươi năm triệu đồng chẵn). Bảo lãnh bằng tiền mặt hoặc Bảo lãnh bằng ngân hàng

   HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại hội trường Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

  Ban quản lý các dự án huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn  kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Pác Nặm, ngày 14 tháng 9 năm  2012

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Cà Văn Thưởng

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sign In