Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Lãnh đạo HĐND - UBND huyện Pác Nặm

( Cập nhật lúc: 29/11/2012  )

TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM NHIỆM KỲ 2011 - 2016 

1. Đồng chí Vi Duy Tuyến - Phó Bí thư -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

 

Sinh ngày 20/10/1966

Nơi cơ trú: Tiểu khu 4 Thị trấn Chợ rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độc chuyên môn: Đại học Y khoa

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Nhiệm vụ:

      - Phụ trách chung. Chỉ đạo, điều hành và quản lý mọi mặt hoạt động của UBND huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân các xã. Phụ trách khối nội chính;

       - Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch trung và dài hạn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng cơ bản tập trung, công tác nội chính; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; tài chính - kế hoạch, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật; Cải cách thủ tục hành chính, Trưởng Ban an toàn giao thông, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện và các Trưởng Ban Chỉ đạo theo yêu cầu

       - Phụ trách Chương trình 30a.

2. Đồng chí  Nguyễn Đình Điệp - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

Sinh ngày 20/10/1976

Nơi cư trú: Tổ 5 phường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

Lý luận chính trị: Cao Cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện.

ĐT:   

Nhiệm vụ:

       - Phụ trách khối Kinh tế và các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, địa chính; Công thương nghiệp, khoa học công nghệ, dịch vụ, phòng chống cháy nổ; xây dựng nông thôn mới. Làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế theo ngành, chuyên môn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch Hội đồng và các Trưởng BCĐ khác theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

       - Phụ trách công tác XDCB thuộc lĩnh vực phụ trách và các công tác khác khi Chủ tịch UBND huyện phân công.

       - Phụ trách xã An Thắng, xã Xuân La. 

 

3. Đồng chí Đào Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện  

 

-Sinh ngày 26/10/1979

Nơi cư trú: Tổ 10 phường Phùng chí kiên Thành phố Bắc Kạn

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện.

Nhiệm vụ:

       - Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, công tác giảm nghèo, chương trình 30a,chương trình 135 và một số chương trình mục tiêu Quốc gia.

       - Phụ trách công tác Lao động -TB&XH, Văn hóa Thông tin, Đài TT-TH, Bảo hiểm xã hội, công tác Dân tộc, Chữ thập đỏ, ứng dụng công nghệ thôn tin, cải cách hành chính, Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN, các Trưởng BCĐ khác theo yêu cầu nhiệmvụ được phân công và các công tác khác khi Chủ tịch UBND huyện phân công.

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN PÁC NẶM 

1. Đồng chí Ma Văn Tuấn - Chánh Văn phòng

 

-Sinh ngày 06/6/1976

Nơi cư trú: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm Nghiệp

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chánh văn phòng UBND huyện.

Số ĐT: 0209.3893.126

Nhiệm vụ:

        - Phụ trách chung; trực tiếp tham mưu xây dựng, kiện toàn công tác cán bộ Văn phòng; chỉ đạo công tác tham mưu, tổng hợp cho thường trực HĐND-UBND huyện; công tác nội chính; giải quyết công việc của Phó Chánh Văn phòng khi Phó Chánh Văn phòng đi vắng. Chủ tài khoản đơn vị dự toán.

 

 

2. Đồng chí                                   - Phó Chánh Văn phòng

 

 

- Phụ trách công tác tổng hợp của Văn phòng; Chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên viên tổng hợp và soạn thảo các loại báo cáo; Trực tiếp dự hội nghị giao ban hàng tháng, soạn thảo các văn bản, báo cáo tháng, quý, sơ, tổng kết năm, soạn thảo thông báo kết luận hội nghị giao ban hàng tháng; các cuộc họp được phân công phụ trách.

- Chỉ đạo, giải quyết công việc của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi vắng (trừ công tác cán bộ); giải quyết công việc của đồng chí Non khi đồng chí Non đi vắng. Phụ trách công tác HĐND, nông, lâm nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

- ĐT: 0209.3893.067

- Email: 

3. Đồng chí       Phó Chánh Văn phòng

 

Sinh ngày  

Nơi cư trú: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: 

Trình độ học vấn: 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị: Trung cấp

Chức vụ: Phó chánh văn phòng UBND huyện.

- ĐT: 0209.3893.120  

Nhiệm vụ:

        - Trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp.v.v.. của Thường trực HĐND-UBND huyện. Chỉ đạo công tác rà soát, tổng hợp và ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, cụ thể như: Văn hóa thông tin, thể dục thể thao và các chế độ chính sách xã hội; công tác khoáng sản. Hỗ trợ Chánh văn phòng công tác quản trị-hành chính.

      - Theo dõi, tổng hợp báo cáo, soạn thảo văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - tài chính, thuế; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân.

      -  Thực hiện các công việc khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

 

 

 

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In