Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

VĂN BẢN MỚI

STTTên văn bảnSốTrích yếuNgày BH
1Về chương trình giám sát Hội đồng nhân dân huyện năm 2018 NQ số 06/NQ - HĐNDundefined12/07/2017
2Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Pác Nặm NQ số 07/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
3Về việc phê chuẩn phương án phân bổ kết dư ngân sách nhà nước năm 2016 NQ số 02/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
4Ban hành quy định cơ sở giết mổ động vật nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn QĐ số 19/QĐ-UBNDundefined25/07/2017
5NQ về việc phê chuẩn danh mục công trình, giao vốn sự nghiệp duy tu thuộc trình MTQG giảm nghèo bền vứng thực hiện năm 2017 NQ số 04/NQ-UBNDundefined12/07/2017
6Về việc phê chuẩn ngân sách quyết toán nhà nước năm 2016 NQ số 01/NQ-HĐNDundefined12/07/2017
7Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Pác Nặm Báo cáo số 235/BC-UBNDundefined24/07/2017
8Về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thông mới tỉnh bắc kạn giai đoạn 2017 - 2020QĐ số 734/QĐ-UBNDundefined29/05/2017
9Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
10Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
11Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc KạnQĐ số 04/QĐ-UBNDundefined13/04/2017
12QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
13V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủCV số 216/UBND-THundefined11/04/2017
14 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của các đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2022 tại các địa phương nơi các đại biểu ứng cửsố 02/TB-HĐNDundefined04/04/2017
15Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của Thường trực HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-202101/TB-HĐNDundefined06/03/2017
16Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn71/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
17Về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -202070/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
18Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án đầu t...69/2016/NQ - HĐNDundefined08/12/2016
19Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm công tác của Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân công tác Thi hành án năm 201768/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
20Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 202567/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
21Về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202166/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
22Về việc miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 202165/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
23Thành lập Đoàn giám sát về hiệu quả thực hiện chính sách trồng rừng theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính ph...64/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
24Về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 201763/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
25Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2...62/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
26Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 201761/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
27Phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biê...60/NQ-HĐND undefined08/12/2016
28Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 201759/2016/NQ-HĐNDundefined08/12/2016
29Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng lại viên chức năm 2013Danh sáchundefined13/04/2015
30Kế hoạch tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013KH sô:32/KH-UBNDundefined16/03/2015
31QĐ v/v thành lập Ban Tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 2391/QĐ-UBNDundefined24/12/2014
32QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng Ban tiếp công dân huyện Pác NặmQĐ số 03/QĐ-UBNDundefined07/01/2015
Sign In